Karosai (LMIO 2018/2019)

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.004 sok
3True0.004 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.012 sok
7True0.012 sok
8True0.004 sok
9True0.028 sok
10True0.04 sok
11True0.008 sok
12True0.048 sok
13True0.088 sok
14True0.032 sok
15True0.508 sok
16True0.484 sok
17True0.148 sok
18True0.508 sok
19True0.564 sok
20True0.064 sok
21True0.788 sok
22True0.74 sok
23True0.108 sok