Karosai (LMIO 2018/2019)

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.004 sok
3True0.004 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.012 sok
7True0.012 sok
8True0.008 sok
9True0.04 sok
10True0.04 sok
11True0.02 sok
12True0.048 sok
13True0.048 sok
14True0.016 sok
15True0.604 sok
16True0.496 sok
17True0.164 sok
18True0.608 sok
19True0.472 sok
20True0.088 sok
21True0.8 sok
22True0.88 sok
23True0.136 sok